SOUTH AFRICA

BEHEER VOERKOSTE OP ‘n MELKPLAAS

Dr Chris van Dijk

Voerkoste is ‘n baie varieerbare en ‘n groot gedeelte (50-60%) van die totale uitgawes op ‘n melkplaas.  As die prys van die voer aangekoop ver-meerder moet melk meer effektief geproduseer word om dieselfde netto inkomste per koei te verseker.

Die volgende kan as riglyn gebruik word om die pro-bleem van aanhoudende ver-hoging in voerpryse aan te spreek. U word egter ook aangeraai om u voedingskundige vir verdere aanbe-velings te kontak.

 • Maak altyd van die beste kwaliteit voere gebruik – verbeterde voerkwaliteit kan voerkoste met tot 43% verminder as dit vergelyk word met kuddes waar swak waliteit voere gebruik word.
 • Allokeer korrek saamge-stelde rantsoene aan die verskillende groepe diere – melkproduksie in ‘n kudde kan tot 3,7% verbeter word deur rantsoene te voer volgens produksie-groepe.
 • Laat die grondstowwe en rantsoene gereeld ontleed en vergelyk met aan-bevelings.
 • Oormatige graan in ‘n rantsoen gaan nie die melkproduksie verbeter nie – dit sal eerder tot meer probleme soos onder andere suurpens aanleiding gee.
 • Maak effektief van die huidige voedingsisteem gebruik – kalibreer alle skale om oor- of ondervoeding te voorkom.
 • Minimaliseer voervermors-ing – voorkom verliese waar die voere gemeng word of by die voerkrip.
 • Vergelyk grondstofkostes van tenminste 3 ver-skaffers, maar ook naverkoopdiens en krediet-fasiliteite.
 • Oorweeg die gebruik van alternatiewe grondstowwe om koste te verminder. Produkte soos brouers-graan en sojaboondoppe kan ‘n rantsoen aansienlik goedkoper maak. Moet egter geen aanpassings op u eie maak alvorens u nie u voedingskundige geraad-pleeg het nie.
 • Maak gebruik van enige afslag vir massa aankope, meel teenoor gepilde voere en massa lewering teenoor lewering in sakke.
 • Maak seker daar word voldoen aan die proteïen vereistes vir die spesifieke groepe. Moenie oorvoer (nadelig vir u sak) of ondervoer (nadelig vir die koei).
 • Moenie byvoegsels, vette, minerale en vitamienes oor- of ondervoer nie. Oormaat vet is nadelig vir u sak en vir die koeie. Oormaat minerale word deur die niere of lewer uitgeskei. Buffers, gisse, geche-leerde minerale en niasien het almal ‘n positiewe effek op ‘n koei teen die regte hoeveelhede. As u op voerkoste wil spaar, veral as daar veelvuldige byvoegsels in ‘n rantsoen is, kan u een van die byvoegsels op ‘n slag onttrek en die respons van die koeie monitor (weereens in samewerking met u voedingskundige).

Om voerkoste te minimaliseer moet die produsent, voedings-kundige,  kuddeveearts en ander konsultante saam vergader om die rantsoen te evalueer en aanbevelings te maak. Vrae soos om nog produksiegroepe te vorm, die gebruik van kondisietelling om toedeling van rantsoene te bepaal, die gebruik van voer-byvoegsels ensovoorts moet deur hierdie persone bespreek word, alvorens ‘n plan van aksie geformuleer word. As daar ‘n plan geformuleer is moet daar streng by hierdie plan gehou word. Gereelde evaluering en aanpassings sal egter soms nodig wees.

Bogenoemde faktore sal bydra om u voerkoste te optimaliseer maar steeds hoë vlakke van produksie verseker. Kontak u plaaslike veearts of voedingskundige vir verdere besonderhede.

Disclaimer: Zoetis takes no responsibility for any claims that may arise from information contained in this information sheet. Individual situations may vary from location to location and it is recommended that you consult your veterinarian before any management or treatment decisions are implemented.

Vrywaring: Zoetis neem geen verantwoordelikheid vir enige eise wat mag voortspruit uit inligting vervat in hierdie inligtingsdokument. Individuele situasies varieer van plek tot plek en dit word voorgestel dat u eers u veearts kontak alvorens enige bestuurs- of behandelingsbesluite geïmplementeer word.