SOUTH AFRICA

Melkkoeie - Die droë periode

Dr Chris van Dijk

Die droë periode is nie die einde van die vorige laktasie nie maar die begin van die volgende laktasie. Verskeie prosedures wat nie andersins tydens die laktasie periode van ‘n melkkoei moontlik is nie kan tydens die droë periode uitgevoer word.

Een hiervan is die korrekte afdroog van die melkkoei met ‘n binne-uier mastitis preparaat geregistreer vir gebruik aan die einde van laktasie. Deur die korrekte middel te gebruik kan bestaande uier infeksies nie slegs klinies maar ook bakteriologies genees word en nuwe infeksies veral in die eerste week of twee na afdroog kan grootliks voorkom word.

‘n Groot persentasie koeie is subklinies met een of ander mastitis organisme besmet en die mees effektiewe en ekonomiese tydperk om hierdie diere te behandel is met afdroog.

Droë koei behandeling het die volgende voordele teenoor behandeling van koeie tydens laktasie:

 • Die genesingstempo is baie hoër in die droë periode as met behandeling tydens laktasie
 • ‘n Baie hoër dosis antibiotika kan in die droë koei in vergelyking met die lakterende koei gebruik word.
 • Die insidens van nuwe infeksies in die droë periode word tot ‘n minimum beperk
 • Weefselskade aan die uier kry kans om te herstel in die droë periode
 • Die risiko om antibiotika reste in die melk te kry is feitlik nul indien die koei in die droë periode behandel word.

Totale teenoor selektiewe afdroging

Die mees praktiese metode is om alle koeie met afdroog in alle kwarte te behandel. Laboratorium toetse om te bepaal watter kwarte of diere behandel moet word is nie altyd nodig nie en daardie sluimerende infeksie waarvan u nie eers bewus is nie sal ook aangespreek word. Verskeie studies dui daarop dat indien die besluit om te behandel met afdroog op ekonomie gebaseer word, dit steeds ekonomies meer koste voordelig is om elke kwart met afdroog te behandel as wat daar mastitis gevalle moet ontstaan as net sekere koeie met afdroog behandel word.

Droë koei afdroog produkte

Slegs geregistreerde produkte spesifieke geformuleer vir behandeling van koeie met afdroog moet streng volgens voorskrif gebruik word. Die volgende vrae moet gevra word indien u moet besluit oor die korrekte produk om te gebruik.

 • Kan hierdie produk penetreer en versprei in die totale uier en hoë antibiotiese vlakke orals in die uierweefsel bereik of sal dit slegs effektief wees in die speenkanaal en die onderste gedeeltes van die uier?
 • Is die produk die aangewese produk om te gebruik teen die mastitis veroorsakende organismes wat op u plaas voorkom?
 • Is hierdie produk effektief teen probleem organismes soos S. aureus?
 • Is hierdie produk langwerkend – baie van die produkte op die mark gee slegs 2-3 weke na afdroging effektiewe beskerming. Tot soveel as 5-10% speenopeninge sal gedurende die hele droëperiode oop bly. Slegs enkele produkte sal gedurende die hele droë periode van 8 weke beskerming bied. Die volgende grafiek demonstreer laasgenoemde dalk nog beter waar ‘n mikroverfynde kloksasillien met ‘n gewone kloksasillien en ‘n cephalosporien vergelyk word. Hoë vlakke van mikroverfynde kloksasillien is feitlik gedurende die hele droë periode in die uier aanwesig om beskerming teen moontlike infeksies te bied

Die laaste en dalk een van die belangrikste vrae is: Word hierdie produk ondersteun deur ‘n Maatskappy waar navorsing en Tegniese ondersteuning belangrik is?

Korrekte afdroogprosedure

Die volgende is ‘n basiese riglyn om te volg tydens die afdroogproses – bespreek dit gerus met u kuddeveearts.

 1. MELK VOLLEDIG UIT MET MASJIEN
 2. ONTSMET HANDE
 3. MAAK SPENE SKOON MET ‘n SKOON PAPIERHANDDOEK
 4. SPEENSPROEI of SPEENDOOP - LAAT VIR 2-3 minute
 5. ONTMET SPEENOPENING. WERK VAN VERSTE NA NAASTE SPEEN
 6. PLAAS DROë KOEI MIDDEL. WERK VAN NAASTE NA VERSTE SPEEN
 7. VOLGENS ANTIBIOGRAM
 8. GEDEELTELIKE PLASING
 9. NA PLASING – HERHAAL SPEENDOOP/SPROEI
 10. MONITOR DAAGLIKS VIR EEN WEEK NA AFDROOG
 11. MELK SLEGS UIT AS BAIE GESWEL
 12. HERHAAL DROë KOEI PROSES VAN VOOR AF

OBSERVEER VIR MASTITIS IN DROë PERIODE

Algemene Higiëne

Die risiko van nuwe infeksies tydens die droë periode is die hoogste direk na afdroging en dan weer kort voor kalwing. Alhoewel langwerkende droë koei middels wel beskerming tydens hierdie periodes sal bied moet algemene higiëne nie agterweë gelaat word nie. ‘n Skoon droë kamp vir die droë koeie tydens die hele droë periode is van uiterste belang. Diere op weidings moet nie naby damme of riviere toegelaat word nie. Dit is ook belangrik dat die koei in ‘n skoon en higiëniese omgewing kalf.

Opsommend

 • Navorsing het bewys dat meeste kuddes slegs kan baat by ‘n effektiewe afdroogprogram vir alle alle kwarte van koeie
 • Maak seker u gebruik die korrekte middel met afdroog waar antibiogramme vooraf gedoen word om te bepaal watter produk die mees suksesvol behoort te wees
 • Tref spesiale sorg om die speenopening korrek te ontsmet voor die droë koei middel geplaas word. Moenie die buis waarin die middel is se punt met water of mis water kontamineer nie.
 • Observeer steeds die koeie na afdroog aangesien ‘n geswelde uier dalk op mastitis kan dui.

Disclaimer: Zoetis takes no responsibility for any claims that may arise from information contained in this information sheet. Individual situations may vary from location to location and it is recommended that you consult your veterinarian before any management or treatment decisions are implemented.

Vrywaring: Zoetis neem geen verantwoordelikheid vir enige eise wat mag voortspruit uit inligting vervat in hierdie inligtingsdokument. Individuele situasies varieer van plek tot plek en dit word voorgestel dat u eers u veearts kontak alvorens enige bestuurs- of behandelingsbesluite geïmplementeer word.