SOUTH AFRICA

SUBAKUTE RUMENASIDOSE

Dr Chris van Dijk

Dit gebeur soms dat veral koeie wat op ’n volvoer is geneig is om die grond veral op sekere plekke in die kampe te staan en lek.

Daar is verskeie oorsake vir hierdie soms vreemde verskynsel in melkkoeie waaronder

  • mineraaltekorte, byvoorbeeld sekere soute (veral spoorelemente)
  • asook ‘n moontlike blootstelling aan sekere mikotoksiene (swamme) in die rantsoen tel.
  • ‘n Meer waarskynlike rede is dalk ‘n subakute rumenasidose of laegraadse suurpens. Met die grondinname probeer die koei te kompenseer vir die laegraadse suurpens.

Subakute rumenasidose word veral in koeie ongeveer een week voor en twee weke na kalwing gesien.

Koeie is veral gedurende hierdie tydperk meer vatbaar omdat droë materiaal inname nog nie optimaal is nie en die rumenorganismes& nog nie volledig aangepas is by die verhoogde konsentraat (meel) inname nie.

Geen of swak geformuleerde oorgangsrantsoene (van droë na lakterende koeie), die aparte voer van ruvoer en konsentrate veral na kalwing, onvolledig gemengde rantsoene en rantsoene met onvoldoende ruvesel kan onder andere aanleiding tot bogenoemde gee.

Kliniese tekens mag wissel van

  • weiering om te vreet,
  • vreet van grond,
  • mankheid (laminitis), diarree,
  • vermaering
  • tot verplaasde abomasums,
  • ketose en vrektes.

Diagnose

Ek sal voorstel dat hulle begin om die pH (of suurheid) van die rumen van verskeie koeie op verskillende stadia van laktasie te bepaal.
Indien meer as 10% koeie ‘n pH van 5,5 of laer toon het u heel waarskynlik ‘n subakute rumenasidose probleem.

Nadoodse ondersoeke sal ook gewoonlik ‘n onderontwikkeling van die rumenpapilla en ook heelwaarskynlik lewerabsesse toon
Behandeling

Gewoonlik onekonomies.

Voorkoming

  • Deur die formulering van ‘n korrek gebalanseerde rantsoen (veral die ruvoer: konsentraat verhouding) is van kardinale belang en die moontlike byvoeging van buffers kan ook die probleem minimaliseer.

Kontak u voedingskundige of veearts om eerstens u vemoede te bevestig en dan om ook ’n optimale rantsoen te formuleer

Disclaimer: Zoetis takes no responsibility for any claims that may arise from information contained in this information sheet. Individual situations may vary from location to location and it is recommended that you consult your veterinarian before any management or treatment decisions are implemented.

Vrywaring: Zoetis neem geen verantwoordelikheid vir enige eise wat mag voortspruit uit inligting vervat in hierdie inligtingsdokument. Individuele situasies varieer van plek tot plek en dit word voorgestel dat u eers u veearts kontak alvorens enige bestuurs- of behandelingsbesluite geïmplementeer word.